ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmite, prosíme, na vedomie, že bez ohľadu na to, či prostredníctvom webového rozhrania nakupujete alebo sa na ňom registrujete, je nutné sa riadiť týmito pravidlami, ktoré vymedzujú a upresňujú podmienky používania všetkých funkčných súčastí webového rozhrania.

1. REGISTRÁCIA NA WEBOVÉ ROZHRANIE

Na webovom rozhraní sa môžete registrovať prostredníctvom registračného formulára dostupného na webovom rozhraní. Do registračného formulára je nutné vyplniť požadované údaje, najmä meno, priezvisko, názov spoločnosti, telefón alebo mobil a kontaktný e-mail. Registráciou je založený užívateľský účet.

Pre prístup do používateľského účtu je potreba užívateľské meno a heslo. Prístupové údaje do užívateľského účtu uchovávajte v tajnosti. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie užívateľského účtu treťou osobou.

Informácie uvádzané pri registrácii musia byť pravdivé a úplné. Pri založení účtu, v ktorom boli použité nepravdivé alebo neúplné údaje, môžeme tento bez náhrady zrušiť. V prípade zmien vo Vašich údajoch odporúčame vykonať ich bezodkladnú úpravu v užívateľskom účte.

V prípade zmien vo Vašich údajoch odporúčame vykonať ich bezodkladnú úpravu v užívateľskom účte.

Prostredníctvom používateľského konta môžete predovšetkým objednávať tovar, sledovať objednávky a spravovať používateľský účet. Prípadné ďalšie funkcie užívateľského účtu sú vždy uvedené na webovom rozhraní.

Vezmite, prosíme, na vedomie, že máme právo Váš užívateľský účet bez náhrady zrušiť, ak prostredníctvom Vášho účtu dochádza k porušovaniu dobrých mravov, platných právnych predpisov alebo týchto podmienok použitia.

2. Ochrana osobných údajov

Pri vyplnení objednávky alebo pri registrácii na webovom rozhraní nám poskytujete niektoré Vaše osobné údaje. Ďalej pri užívaní webového rozhrania dochádza k získavaniu, uchovávaniu a spracovávaniu ďalších údajov, ku ktorým máme prístup. Zadaním osobných údajov a užívaním webového rozhrania súhlasíte so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v ďalej uvedenom rozsahu a na ďalej uvedené účely, a to až do doby vyjadrenia nesúhlasu s takýmto spracovaním. Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pri nakladaní s osobnými údajmi preto postupujeme v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov (ďalej len "ZOOU") v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov čiže GDPR).

2.1. Čo sú osobné a ďalšie údaje?

Osobné údaje sú tie údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytujete v rámci vyplnení objednávky alebo registrácie. Osobnými údajmi sú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu osobu. Osobnými údajmi sú najmä, ale nie výlučne, meno a priezvisko, adresa, IČO, DIČ, telefón, e-mail.
Ďalšie údaje,ktoré získavame automaticky v súvislosti s využívaním webového rozhrania, sú IP adresa, typ prehliadača, zariadenia a operačného systému, doba a počet prístupov na webové rozhranie, informácie získané pomocou súborov cookies a ďalšie podobné informácie. Upozorňujeme, že tieto ďalšie údaje môžeme získavať aj bez registrácie a bez ohľadu na to, či na webovom rozhraní nakupujete alebo nie.

2.2. Správcom osobných údajov je POKORNÝ spol. s r. o., so sídlom Trnkova 115, Brno, 62800, IČO 46983864, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, oddiel C, vložka 8469..

2.3. Aké osobné údaje POKORNÝ, spol. s r. o. zhromažďuje a spracováva
POKORNÝ, spol. s r. o. zhromažďuje a spracováva tieto bežné osobné údaje: základné identifikačné údaje a kontaktné údaje našich zákazníkov, tj. meno, priezvisko, titul, adresa, IČO, DIČ, telefón, e-mail. POKORNÝ, spol. s r. o. nespracováva osobné údaje detí mladších ako 13 rokov.

2.4. K akým účelom POKORNÝ, spol. s r. o. osobné údaje využíva a spracováva?
POKORNÝ, spol. s r.o. spracúva osobné údaje bez súhlasu klientov za účelom splnenia zákonnej povinnosti, rokovania o zmluve a plnení zmluvy a z titulu oprávneného záujmu správcu dát (priamy marketing vlastných produktov, zasielanie obchodných oznámení). Osobné údaje sú spracované v elektronickej podobe pomocou prostriedkov výpočtovej techniky alebo v listinnej podobe.

2.5. Ako dlho POKORNÝ, spol. s r. o. údaje spracúva?
POKORNÝ, spol. s r.o. spracúva osobné údaje v závislosti od účelu po dobu trvania akéhokoľvek zmluvného vzťahu a ďalších 10 rokov po zániku posledného zmluvného vzťahu s POKORNÝ, spol. s r.o., alebo kým nebol odvolaný súhlas so spracovaním údajov.

2.6. Musíme osobné údaje POKORNÝ, spol. s r. o. poskytnúť?
Poskytnutie osobných údajov je rovnako ako uzavretie zmluvy s POKORNÝ, spol. s r.o. dobrovoľné. Niektoré údaje sú však nevyhnutné pre splnenie zákonných povinností pri uzatvorení zmluvy na dodávku tovaru alebo poskytnutie služby a bez niektorých údajov POKORNÝ, spol. s r.o. nedokáže požadovanú dodávku tovaru alebo poskytnutie služby poskytnúť.
Údaje nutné pre vyššie uvedené sú: meno a priezvisko ak ide o podnikajúcu fyzickú osobu, tiež jej obchodná firma, odlišujúce dodatok alebo iné označenie, sídlo a prípadne dodacia adresa pre tovar, telefón, e-mailová adresa.

2.7. Akým spôsobom POKORNÝ, spol. s r. o. zaisťuje ochranu osobných údajov?
Osobné údaje sú pod stálou fyzickou, elektronickou aj procedurálnou kontrolou a POKORNÝ, spol. s r.o. disponuje kontrolnými, technickými a bezpečnostnými mechanizmami zaisťujúce maximálnu ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred iným možným zneužitím.
Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi klientov prichádza do styku v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne prevzatých povinnosti, sú viazané zmluvné povinnosťou mlčanlivosti.

2.8. Komu POKORNÝ, spol. s r. o. osobné údaje poskytuje alebo odovzdáva?
POKORNÝ, spol. s r.o. prenáša osobné údaje štátnym orgánom, pokiaľ je táto povinnosť stanovená zákonom a ďalej pokiaľ je to nevyhnutné pre ochranu práv POKORNÝ, spol. s r.o. POKORNÝ, spol. s r.o. môže poveriť spracovaním údajov tretiu osobu, tzv. spracovateľa. Spracovanie je možné len na základe uzatvorenej zmluvy, ktorá zaväzuje spracovateľa k rovnakej miere ochrany údajov, akú poskytuje sám POKORNÝ, spol. s r.o. Údaje tak môžu byť odovzdané dodávateľom zaisťujúcim pre POKORNÝ, spol. s r.o. služby spočívajúce v rozosielanie pošty a doručovanie tovaru.

2.9. Aké sú vaše práva vo vzťahu k spracovaniu a prenos osobných údajov?
V súlade s platnou legislatívou môžete uplatniť svoje práva dotknutých osôb. Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracovávame, právo na prenosnosť vybraných osobných údajov priamo inému správcovi a právo požadovať opravu osobných údajov. Môžete požiadať o vymazanie osobných údajov, popr. obmedzenie ich spracovanie, pokiaľ však nie je nutné ďalej ich spracovávať pre splnenie právnych povinností alebo ak je ich potrebné, aby sme vám mohli naďalej poskytovať služby. Tieto práva môžete uplatniť osobne v sídle spoločnosti, písomne na adresu sídla spoločnosti alebo mailom na adresu gdpr@tesneni.cz .

2.10. Aké sú vaše možnosti obmedziť spracovania a prenos osobných údajov?
V prípade, keď POKORNÝ, spol. s r. o. spracováva osobné údaje na základe vášho súhlasu, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. V prípade, kedy dochádza k spracovaniu Vašich údajov na základe oprávneného záujmu, môžete proti takémuto spracovaniu namietať. Každé takéto podanie námietky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovať. Námietke pre spracovanie údajov na marketingové účely vyhovieme vždy, môžete ich ľahko uplatniť tu: Neželám si zasielať Obchodné oznámenie o produktoch a službách POKORNÝ, spol. s r. o.

2.11. Ako POKORNÝ, spol. s r. o. informuje o princípoch a pravidlách spracovanie osobných údajov a ich ochranu?
Toto poučenie a ďalšie detailné informácie sú verejne prístupné na internetových stránkach POKORNÝ, spol. s r.o https://www.tesneni.cz/sk/ochrana-osobnych-udajov

2.12. Kto vykonáva dozor v oblasti ochrany osobných údajov?
Ak sa nám nepodarilo uspokojivo vyriešiť vaše otázky alebo námietky v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

3. GOOGLE ANALYTICS A SÚBORY COOKIE

Webové rozhranie používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (Ďalej len "Google").

3.1. Čo je služba Google Analytics?
Služba Google Analytics používa súbory "cookies", ktoré sú textovými súbormi ukladanými do počítača každého návštevníka webového rozhrania, a ktoré umožňujú analýzu spôsobu užívania webového rozhrania.
Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní stránky (vrátane IP adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch amerických. Google bude využívať tieto informácie na účely vyhodnocovania používania webového rozhrania a vytváranie správ o aktivite jeho používateľa, určených pre nás a pre užívanie internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to vyžaduje zákon alebo ak budú takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google. Google nebude spájať IP adresu subjektu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii.
Používaním webového rozhrania súhlasíte so spracovaním údajov o Vás spoločnosťou Google, a to spôsobom a na účely uvedené vyššie.

3.2. Môžete ukladaniu súborov cookies vo svojom počítači nejako zabrániť?
Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači.
Upozorňujeme na to, že pri odmietnutí používania súborov cookies nie je vylúčené, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webového rozhrania.

4. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

Obsah webových stránok umiestnených na webovom rozhraní (texty, fotografie, obrázky, logá a ďalšie), vrátane programového vybavenia webového rozhrania a týchto podmienok, je chránený naším autorským právom a môže byť chránený ďalšími právami ďalších osôb. Obsah nesmiete meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať pre ľubovoľný účel bez súhlasu našej spoločnosti či držiteľa autorských práv. Predovšetkým je zakázané bezplatné či odplatné sprístupnenie fotografií a textov umiestnených na webovom rozhraní.

Názvy a označenie výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

4.1. Akými spôsobmi budeme pri porušení autorských práv postupovať?
Pri nerešpektovaní vyššie popísaného zákazu budeme postupovať v súlade so zákonom č. 121/2000 Sb., Autorský zákon, v znení neskorších predpisov.
Naša spoločnosť ako držiteľ autorských práv má najmä právo domáhať sa, aby bolo od zásahov do našich autorských práv upustené, a požadovať stiahnutie neoprávnených kópií chráneného obsahu.
Ďalej máme právo požadovať primerané zadosťučinenie za spôsobenú ujmu.

5. OSTATNÉ VZŤAHY SÚVISIACE S VYUŽÍVANÍM WEBOVÉHO ROZHRANIA

5.1. Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na niektoré odkazy na webovom rozhraní môže dôjsť k opusteniu webového rozhrania a na presmerovanie na webové stránky tretích subjektov.

5.2. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Pri využívaní webového rozhrania nesmiete používať mechanizmy, programové vybavenie, skripty alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku, tj. predovšetkým narušiť funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém, a ďalej nesmiete vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla Vám alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie a užívať webové rozhranie alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.

5.3. Nemôžeme Vám zaručiť neprerušovaný prístup na webové rozhranie, ani bezchybnosť a bezpečnosť webového rozhrania. Nezodpovedáme za škodu spôsobenú pri realizácii prístupu a užívania webového rozhrania, vrátane prípadné škody vzniknuté pri sťahovaní dát zverejnených na webovom rozhraní, škody spôsobené prerušením prevádzky, poruchou webového rozhrania, počítačovými vírusmi, škodu v dôsledku straty dát, zisku alebo neoprávneného prístupu k prenosom a dátam.

5.4. Ak sa pri užívaní webového rozhrania dopustíte akéhokoľvek nezákonného či neetického konania, sme oprávnení obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť Váš prístup na webové rozhranie, a to bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade ste ďalej povinní uhradiť našej spoločnosti škodu, ktorá Vaším konaním podľa tohto odseku preukázateľne vznikla, a to v plnej výške.

Napíšte nám

Žlto vyznačené políčka sú povinné.

Naše produkty a služby ponúkame iba na IČO.  Minimálna hodnota objednávky je 40 EUR.

+420 532 196 711

Po - čt: 7:30 - 16:00
Pá: 7:30 - 14:00

info@pokornyindustries.com

Radi odpovieme na Vaše otázky

Trnkova 2788/115

628 00 Brno, Česká republika