ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Mazacie pasty pre bežné skrutkové spoje

Mazacie pasty pre bežné skrutkové spoje

Skrutkový spoj má svoje špecifikácie. Počas celého priebehu uťahovania je skrutkový spoj namáhaný na ťah, krútenie  a prípadne na ohyb. S narastajúcim predpätiím sa zvyšuje tlak v kontaktných plochách. 

Z týchto základných predpokladov je potrebné vychádzať pri voľbe maziva pre bežné skrutkové spoje. 

Existujú viaceré mazacie pasty, u ktorých je uvedené, že majú nízky súčiniteľ trenia. Nízky súčiniteľ trenia však samostatne nič negarantuje. Je potrebné zohľadniť akým spôsobom a podľa akej normy bol daný parameter meraný.

Súčiniteľ trenia nie je jedno číslo. Potrebné je poznať jeho priebeh a rozptyl v závislosti na zaťažení počas uťahovania skrutkového spoja. 

Test súčiniteľa trenia v závite skrutkového spoja sa uskutočňuje 
podľa normy ČSN EN ISO 16047, ktorá ustanovuje podmienky pre uskutočnenie skúšok točivého momentu a upínacie sily u spojovacích súčastiach. 

Hodnota trenia je uvedená výrobcom na základe iného spôsobu merania, napr. štvorguľôčkovým testom alebo testom Pin-on-Disc. Tieto hodnoty sú pre výpočet uťahovacieho momentu zavádzajúce. 

Tieto testy nestanovujú trenie v závite ani pod maticou vrátane ich rozptylov. Nie je z nich možné odvodiť celkové trenie ani faktor utiahnutia, tzv. k-faktor. 

 Skutočná hodnota trenia, nameraná inou metódou ako podľa ČSN EN ISO 16047, je významne odlišná.


* Štvorguľôčkový test: Metóda merania súčiniteľa trenia pre oleje a mazivá. Hodnotí sa odolnosť maziva proti zaťaženiu a všeobecný ukazovateľ oderu. Delí sa na test zvarenia podľa normy ASTM D 2596 a test opotrebenia podľa normy ASTM D 2266. 
** Pin-on-Disc : Meranie spočíva vo vytláčaní pevne uchyteného skúšobného telieska (PIN) v tvare guľôčky definovanou silou do skúšobnej vzorky (disk).


Často nás naši zákazníci kontaktujú s požiadavkami na výpočet uťahovacích momentov. Spojovací materiál si následne chcú uťahovať vlastnými silami a s použitím vlastného maziva.

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti si u mazivách, s ktorýmmi nemáme historicky namerané dáta, uskutočňujeme kontrolné meranie súčiniteľa trenia vrátane rozptylu. Vďaka vlastnému laboratóriu, v ktorom meranie realizujeme v súlade s normou ČSN EN ISO 16047, máme následne k dispozícii presné a reálne údaje o súčiniteľoch trení jednotlivých mazív v celom rozsahu dovoleného zaťaženia skrutiek. 

Na základe stoviek meraní, ktoré sme uskutočnili, môžeme vyhľasiť, že v mnoho prípadoch sa reálne údaje súčiniteľov trení líšia od tých, ktoré sú bežne dostupné v materiálových listoch. Rozdiely môžu dosahovať desiatky percent a často sú spôsobené práve rôznymi metódami meraní. 

Pri samotnom uťahovaní prírubového spoja je potrebné vždy použíť rovnaké mazivo, ktoré bolo uvedené vo výpočte. V opačnom prípade môže prísť k preťaženiu alebo naopak k nedostatočnému utiahnutiu jednolivých skrutiek a k nedostatočnému alebo nadmernému stlačeniu tesnenia. Powertorque LF Booster je tuhé mazivo v podobe pasty s nízkym a ustáleným súčiniteľom trenia, ktoré je určené pre bežnú montáž skrutkových spojov. 

Po premiešaní sa mazivo nanáša štetcom na závity, podložky a čelá matíc či pod hlavy skrutiek. Medzi trecími plochami vytvára učinný mazací film oddelujúci od seba závit skrutky a matice. S narastajúcim tlakom na styčných plochách závitu a pod hlavou matice sa súčiniteľ trenia nemení, viď graf.

Skrutkové spoje sa štandardne uťahujú za studena. Teplotná odolnost mazív v skutočnosti udáva informáciu o schopnosti zaistiť následné povolenie skurtkového spoja. Test teplotnej odolnosti utiahnutého skrutkového spoja s pastou Powertorque LF Booster prebehol po jeho zahriatí na 600 °C a následnom ochladení. 

Pre predstavu prikladáme porovnanie priebehov trení skrutiek nenamazaného, namazaného a skrutky utiahnutou s pastou  Powertorque LF Booster.

Porovanie súčiniteľov trení mazacej pasty LF Booster, vysokoteplotnej pasty na báze kovov a skrutkového spoja bez maziva.


Z priebehov uvedených grafov vyplýva, že súčiniteľ trenia je u maziva Powertorque LF Booster stály v celom priebehu dovoleného zaťaženia skrutky, čo u štandardných pastách a mazivách na báze kovov nie je pravidlom. Koeficient trenia, ktorý sa v priebehu zaťaženia mení, nie je žiadúci. 

So zhoršeným trením dochádza na styčných plochách závitov ku kontaktu kov na kov. Tento jav sa v skrutkovom spoji následne spôsobuje jeho zadieranie a dodatočne nežiadúcim efektom zaťažuje na krútenie. Pri uťahovaní potom nie je možné dosiahnuť požadovaného predpätia v skrutke. 

 

Napíšte nám

Žlto vyznačené políčka sú povinné.

Naše produkty a služby ponúkame iba na IČO.  Minimálna hodnota objednávky je 40 EUR.

+420 532 196 711

Po - čt: 7:30 - 16:00
Pá: 7:30 - 14:00

info@pokornyindustries.com

Radi odpovieme na Vaše otázky

Trnkova 2788/115

628 00 Brno, Česká republika